Göz Tembelliği

​​​​​​​

 

Göz Tembelliği Nedir?                                                                

Göz yapısında bozukluk sap­tan­ma­ma­sı­na rağ­men tek taraflı veya çift taraflı gör­me­ azlığıdır. Tıp dilinde amblyopi olarak tanımlanan göz tembelliği toplumun %2-4 'ünde görülen oldukça sık bir durumdur.

 

Göz Tembelliğinin Nedenleri Nelerdir? 

Gözde kayma (şaşılık)

Kırma kusurunun iki göz arasında farklı olması

Görme eksenini kapatan göz kapağında düşüklük veya katarakt

 

Göz Tembelliğinin Belirtileri Nelerdir?

Göz tembelliği, ge­nel­lik­le hiç­bir semp­to­ma yol aç­ma­dı­ğı için sa­de­ce göz muayenesi ile sap­ta­na­bi­lir. Bu nedenle, ço­cuk­lar doğ­du­ktan sonra 3-6 ay­da, 3 ve 5 ya­şın­da, göz he­kim­le­ri ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ril­me­li­dir.

 

Göz Tembelliğinde erken tanı ve tedavi neden önemlidir?

Göz tembelliğinin tedavisi; görme sis­te­minin he­nüz gelişime açık ol­du­ğu kritik dönemde (8-9 yaş öncesi) mümkündür. Kritik dönem sonrasında yapılan tedavi etkisiz olmakta ve kalıcı görme kaybına yol açmaktadır. Kalıcı olan görme kaybı ise, bireyin meslek seçiminde sorun oluşturabilir.

 

Göz Tembelliği Nasıl Tedavi Edilir?

Göz tembelliğine neden olan ve görmeyi engelleyen katarakt veya göz kapak düşüklüğü erkenden cerrahi ile tedavi edilmelidir. Kırma ku­sur­la­rının da uy­gun göz­lük ile dü­zel­til­me­si ge­re­kir. Daha sonra görme tembelliğinin şiddetine göre belirlenen sürelerle sağlıklı göze kapama tedavisi uygulanır. Göz kapama tedavisinde göz kapatma bantları ile iyi gören göz kapatılırken, kişinin tembel olan gözünün kullanılması sağlanır.


Ka­pa­ma te­da­vi­si­ne uyum gösteremeyen durumlarda ise atropin göz damlası ve­ya op­tik yön­tem­ler­le iyi gören gözün gör­me­si­ bulandırılabilir. Göz tembelliğinde te­da­vi ke­sil­dik­ten son­ra amb­li­yo­pi tek­rar­la­ya­bi­lir. Bu ne­den­le bu ço­cuk­lar yak­la­şık 10-12 yaş­la­rı­na ka­dar ta­kip edil­melidir.


goz tembelligi.jpg

goz-tembelligi-1.jpg